Skip to content

Dokumenty do pobrania

Podanie na kurs kwalifikacyjny MG.11 i MG.39

Górnik – deklaracja dla MG.11

Technik górnictwa – deklaracja dla MG.39

UWAGA! Rekrutacja przedłużona do 21 MAJA
Operator maszyn – deklaracja dla BD.01

Szkoły

Zapraszamy do zapoznania się z oferta edukacyjną szkół dziennych
oraz weekendowych policealnych.

branżowa szkoła I stopnia

Ślusarz-Spawacz
 

kwalifikacja mec.08

Szkoła dzienna dla absolwentów Gimnazjum i Szkół Podstawowych

zawód górnika i technika górnictwa

technikum górnicze

technik Górnictwa podziemnego

kwalifikacja Giw.02 oraz giw.09

Szkoła dzienna dla absolwentów Gimnazjum i Szkół Podstawowych

Kurs ładowarko koparki za darmo

Szkoła policealna w zawodzie

Technik budowy dróg

kwalifikacja Bd.01 oraz Bd.25

Szkoła w systemie zaocznym
dla dorosłych. 

Górnicze Kursy Zawodowe
ZA DARMO

kurs górnika bezpłatny

Górnik Eksploatacji złóż podziemnych

kwalifikacja m.11

Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

kwalifikacja m.39

Tytuł technika Górnictwa podziemnego

m.11 + m.39

technik przeróbki kopalin stałych

m.35 - prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

m.36 - organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

Mechaniczne Kursy Zawodowe

Zdobądź uprawnienia spawacza MIG, MAG, TIG, Elektryczne i Gazowe

za darmo

ślusarz

kwalifikacja m.20

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

mechanik - monter maszyn i urzadzeń

kwalifikacja m.17

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.

technik mechanik

kwalifikacja m.44

Organizacja i nadzorowanie produkcji maszyn i urządzeń.

Kurs spawacza

Budowlane Kursy Zawodowe

Zdobądź uprawnienia operatora maszyn budowlanych takich jak:

koparki, koparko ładowarki, spychacz, walec, rozkładacz mas bitumicznych itp.

za darmo

Kurs operatora maszyn budowlanych

mechanik - monter maszyn i urządzeń drogowych

B.02 - wykonywanie robót drogowych

b.01 - eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych

Bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe, spawacz, MiG, MAG, TiG, elektryczne i gazowe, kursy operatora maszyn budowlanych koparki, koparko-ładowarki, spychacza, walca drogowego za darmo dla osób pracujących, bezrobotnych i prowadzących swoja działalność z miast : Piekary Śląskie, Knurów, Radlin, Chorzów, Zabrze, Bytom, Radzionków, Katowice, Mysłowice, Gliwice, Ruda Śląska, Sosnowiec, Mysłowice, Katowice, Tarnowskie Góry, Zabrze, Świętochłowice, Kochłowice, Gliwice, Mikołów, Lędziny, Radlin, Oświęcim, Kłodawa, Rybnik, Żory, Brzeszcze, Pławniowice, Pszczyna, Jaworzno, Chrzanów. Kształcimy także w zawodzie Górnika M.11 i Technika Górnictwa m.39, zapraszamy na bezpłatne kursy zawodowe, osoby które chcą bezpłatnie podnieść kwalifikacje na kopalniach bezpłatnie.

Technik górnictwa podziemnego

M.39 Organizacja i prowadzenieeksploatacji złóż podziemnych

Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Poziom wykształcenia kandydata: min. szkoła średnia (posiada kwalifikację M.11)

Wymagania: ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych

Czas trwania kursu: pół roku

Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

Technik górnictwa podziemnego planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne oraz przygotowuje dokumentację techniczno-ruchową w zakładach górniczych specjalizujących się w robotach udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych górnictwa węgla kamiennego, górnictwa rudnego oraz górnictwa solnego; nadzoruje przestrzegania zasad prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska naturalnego.

Osoby które pozytywnie zdały egzamin państwowy z kwalifikacji M.11 Eksploatacja złóż podziemnych i zdadzą egzamin państwowy z kwalifikacji M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych otrzymają dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik górnictwa podziemnego.

ZALETY:

 • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
 • brak opłat za sesję i egzaminy
 • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
 • wysoka zdawalność
 • własna sztolnia ćwiczebna
 • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
 • nauka trwa tylko pół roku
 • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy
Privacy Policy 
In accordance with GDRP, we would like to btain your consent for marketing efforts. We’ll only ask once.

This website uses session cookies and 3rd part (like Google Analytics, AdSense, Facebook pixel, Twitter and other) on your device to make best browsing experience. Read more

We will use your data (like: input informations, name,email, location, chosed language version, identify of your device, tracking/time of the visite pages) for marketing purposes. Read more

EGZAMIN ZAWODOWY 

informacja dla osób, które zdawały egzamin w sesji styczeń-luty 2020 po ukończeniu kursów kwalifikacyjnych lub przystępowały do eksternistycznego egzaminu zawodowego

Szanowni Państwo,

Wyniki egzaminu będą dostępne 20 marca 2020 r. od godz. 10.00 na stronie oke.jaworzno.pl w zakładce:

SERWISY/SZKOLENIA > dla zdających > Terminy i wyniki egzaminów zawodowych.

Hasło do serwisu dla zdających egzamin udostępnia:

⎯ organizator kursów – osobom, które ukończyły kurs kwalifikacyjny,

⎯ OKE w Jaworznie – osobom przystępującym do eksternistycznego egzaminu zawodowego (hasło podano w piśmie z informacją o miejscu i terminie egzaminu).

Uwaga: Wyniki egzaminu dla osób, które zdawały egzamin w formule 2017 (kwalifikacje dwuliterowe) będą dostępne na portalu zdającego SIOEPKZ https://jaworzno.epkz.cke.edu.pl – dane do logowania zdający powinni otrzymać od organizatora kursu kwalifikacyjnego. Ponadto informacje o wynikach w formule 2017 zostaną wysłane mailem lub sms.

Dla osób, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2020, termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2020 został przedłużony do 31 marca 2020 r.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/EPKwZ_2020-%20Komunikat%20o%20harmonogramie-aktualizacja%20dla%20PP2012_aktualizacja_11_marca_2020.pdf

Świadectwa nie będą wydawane w siedzibie OKE w Jaworznie.

Osobom, które zdały egzamin, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie będzie przesyłać od 20 marca br. świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie i dyplomy Pocztą Polską jako przesyłkę poleconą za potwierdzeniem odbioru, na adres wskazany w deklaracji przystąpienia do egzaminu.

Ze względu na ochronę Państwa danych osobowych OKE w Jaworznie nie udziela informacji o wynikach egzaminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mailem).

Szkoła Policealna
– Technik budowy dróg

Kurs operatora maszyn budowlanych

BD.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

BD.25. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

Poziom wykształcenia kandydata: szkoła średnia

Wymagania:
ukończone 18 lat, szkoła dla osób dorosłych

Czas trwania kursu:
2 lata

Tryb nauki:
zaoczny (sobota/niedziela)

Technik budowy dróg samodzielnie lub we współpracy z inżynierem drogownictwa może organizować, wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z budową, eksploatacją i utrzymaniem dróg, ulic, lotnisk i autostrad oraz z budową i eksploatacją obiektów mostowych a także może wykonywać prace związaniem z wykonywaniem kosztorysów robót drogowych, z wytwarzaniem materiałów i elementów do budowy dróg oraz obiektów inżynierskich, z zarządzaniem drogami i obiektami mostowymi a także wykonywać prace związane z badaniem materiałów i nawierzchni drogowych.

Zawód - Górnik eksploatacji złóż podziemnych

kurs górnika bezpłatny

Kwalifikacja M.11

Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Poziom wykształcenia kandydata: min. Zasadnicza szkoła zawodowa

Wymagania: ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych

Czas trwania kursu: pół roku

Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

Górnik eksploatacji podziemnej zajmuje się pracami wydobywczymi w podziemnych zakładach górniczych. Górnik  eksploatacji podziemnej czy technik górnictwa podziemnego, to kierunki dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w jednej z największych gałęzi przemysłu-górnictwem

Kwalifikacja M.11 daje możliwość po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację uzyskania dyplomu w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej.

Uzyskanie dodatkowej kwalifikacji M.39 umożliwia uzyskanie tytułu Technik górnictwa podziemnego pod warunkiem, ze słuchacz posiada średnie wykształcenia..

ZALETY:

 • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
 • brak opłat za sesję i egzaminy
 • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
 • wysoka zdawalność
 • własna sztolnia ćwiczebna
 • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
 • nauka trwa tylko pół roku
 • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy

Technik Górnictwa Podziemnego

Technik górnictwa podziemnego

Aby uzyskać tytuł TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych należy spełnić łącznie następujące dwa warunki:

1. Ukończyć Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe i zdać egzaminy z następujących kwalifikacji:
M.11. Eksploatacja złóż podziemnych
M.39. Organizacja prowadzenia eksploatacji złóż podziemnych 

2. Posiadać co najmniej wykształcenie średnie.

Słuchacze mający wykształcenie na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą po zdaniu egzaminu z kwalifikacji M.11 otrzymać tytuł GÓRNIK EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ
Zajęcia wszystkich kursów odbywają się w systemie zaocznym –soboty i niedziele.

Technik przeróbki kopalin stałych

M.35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Poziom wykształcenia kandydata:
min. Zasadnicza szkoła zawodowa

Wymagania:
ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych

Czas trwania kursu: pół roku

Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

Po zdanym egzaminie państwowym słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

M.36 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Poziom wykształcenia kandydata: szkoła średnia, ukończona kwalifikacja M.35

Wymagania:
ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych

Czas trwania kursu:
pół roku

Tryb nauki:
zaoczny (sobota/niedziela)

Po zdanym egzaminie państwowym słuchacz otrzymuje dyplom TECHNIKA PRZERÓBKI KOPALIN STAŁYCH

Technik przeróbki kopalin stałych nadaje wydobytej kopalinie surowej takiej jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny, rudy metali, kruszywa i piaski, sole oraz pozostałe surowce chemiczne i skalne własności użytkowe polegające na maksymalnym zwiększeniu zawartości składnika użytecznego z wykorzystaniem metod mechanicznych, fizykochemicznych oraz specjalnych w celu przygotowania kopalin do dalszego zastosowania.

ZALETY:

 • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
 • brak opłat za sesję i egzaminy
 • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
 • wysoka zdawalność
 • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
 • nauka trwa tylko pół roku
 • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy

Zawód Ślusarz

Kurs spawacza

M.20 Wykonywanie i naprawa elementów, maszyn, urządzeń i narzędzi

Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Poziom wykształcenia kandydata: min. Zasadnicza szkoła zawodowa

Wymagania: ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych

Czas trwania kursu: pół roku

Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

Zawód ślusarz jest jednym z podstawowych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Obecnie na rynku pracy jest duże zapotrzebowanie na takich specjalistów – zarówno na rynku rodzimym jak i zagranicznym. Zdając egzamin państwowy przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikację w zawodzie Ślusarz.

ZALETY:

 • uprawnienia spawacza MIG, MAG, TIG, gazowe, elektryczne ZA DARMO
 • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
 • brak opłat za sesję i egzaminy
 • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
 • wysoka zdawalność
 • własna sztolnia ćwiczebna
 • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
 • nauka trwa tylko pół roku
 • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy

Zawód Mechanik
- monter maszyn i urządzeń

M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Poziom wykształcenia kandydata: min. Zasadnicza szkoła zawodowa

Wymagania: ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych

Czas trwania kursu: pół roku

Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

Mechanik – monter maszyn i urządzeń instaluje i uruchamia obiekty techniczne, maszyny i urządzenia lub ich podzespoły. Wytwarza także elementy maszyn, w związku z czym posługuje się sprawnie i precyzyjnie dużym zakresem przyrządów, narzędzi i elektronarzędzi oraz maszyn.

ZALETY:

 • uprawnienia spawacza MIG, MAG, TIG, gazowe, elektryczne ZA DARMO
 • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
 • brak opłat za sesję i egzaminy
 • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
 • wysoka zdawalność
 • własne warsztaty szkoleniowe
 • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
 • nauka trwa tylko pół roku
 • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy

Technik Mechanik

M.44 Organizacja i nadzorowanie produkcji maszyn i urządzeń

Informacje dodatkowe – połączenia kwalifikacji
M.17+ M.44 = technik mechanik
M.20 + M.44= technik mechanik

Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Poziom wykształcenia kandydata: min. szkoła średnia( posiada kwalifikację M.20 lub M.17)

Wymagania: ukończone 18 lat, szkoła przeznaczona dla osób dorosłych

Czas trwania kursu: pół roku

Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

Nauka technika mechanika obejmuje przygotowanie zawodowe polegające na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika – obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych.

Osoby które pozytywnie zdały egzamin państwowy z kwalifikacji M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń lub M.20 Wykonywanie i naprawa elementów, maszyn, urządzeń i narzędzi zdając kwalifikację M.44 Organizacja i prowadzenie produkcji maszyn i urządzeń otrzymają dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik

ZALETY:

 • uprawnienia spawacza MIG, MAG, TIG, gazowe, elektryczne ZA DARMO
 • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
 • brak opłat za sesję i egzaminy
 • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
 • wysoka zdawalność
 • własna sztolnia ćwiczebna
 • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
 • nauka trwa tylko pół roku
 • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy

Zawód - Mechanik maszyn i urządzeń drogowych

Kurs ładowarko koparki za darmo

B.02 Wykonywanie robót drogowych

Forma kształcenia: Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Poziom wykształcenia kandydata: min. Zasadnicza szkoła zawodowa

Wymagania: ukończone 18 lat, szkoła dla osób dorosłych

Czas trwania kursu: pół roku

Tryb nauki: zaoczny (sobota/niedziela)

Kwalifikacyjny kurs zawodowy przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych, którzy po ukończeniu kursu zamierzają podjąć pracę zawodową przy budowie sieci nowoczesnych autostrad i dróg ekspresowych, przy remontach i modernizacji dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz jako pracownicy do utrzymania obecnej sieci dróg w Polsce, niezależnie od ich zarządcy. Zaliczenie tej kwalifikacji pozwala dalej kontynuować naukę na kursie B.01- Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych

ZALETY:

 • u nas uczysz się całkowicie ZA DARMO
 • uprawnienia operatora maszyn drogowych i budowlanych ZA DARMO
 • brak opłat za sesję i egzaminy
 • brak opłat za zaświadczenia do ZUS/MOPS/zakładu pracy
 • wysoka zdawalność
 • własna sztolnia ćwiczebna
 • materiały dydaktyczne oraz platforma e-lerningowa
 • nauka trwa tylko pół roku dla kwalifikacji B.02, pół roku dla kwalifikacji B.01
 • zwiększenie szans na zdobycie dobrze płatnej pracy